نظارت
- انجام پروژه‌های نظارت بر بخش‌های مختلف شبکه توزیع نیروی برق از جمله نظارت بر اجرای شبکه، نظارت بر بهره برداری و نظارت بر مشترکین با بیش از 300 نیروی فعال در این حوزه
فعالیت ها
نظارت طرح
نظارت ایمنی
نظارت بهره برداری
نظارت عالیه بر طرح ها