مشترکین
در شرکت های توزیع نیروی برق فرآیندها و مراحل بسیاری برای رساندن انرژی به دست مشترک وجود دارد . این فرآیندها شامل فروش حق الشتراک برق ، خدمات پس از فروش ، فروش ، صدور صورتحساب انرژی ، وصول مبالغ و ... می باشد. هرکدام از این مراحل دارای مراحل جزیی تری می باشد که با توجه به دستورالعمل ها و استانداردهای موجود اقدام می گردد
فعالیت ها
مدیریت مصرف
خدمات مشترکین
نظارت مشترکین