مطالعات حفاظت
حفاظت از سيستم قدرت و تجهيزات بزرگ و كوچك آن يكي از مهم‌ترين وظايفي است كه بايد به بهترين صورت انجام پذيرد تا ثبات، پايداري و فعاليت دائم سيستم تضمين شود. اين مسأله به ويژه در سيستم توزيع انرژي الكتريكي كه گسترده‌ترين بخش در يك سيستم بزرگ قدرت به شمار می‌آيد، از اهميت خاصي برخوردار است. از يك سو بيشترين خطاها در شبکه توزيع رخ می‌دهد و از سوي ديگر ارتباط نزديك آن با مصرف كنندگان انرژي الكتريكي ضرورت عملكرد صحيح و مداوم آن را بيشتر مي‌کند. قابلیت اطمینان شبکه توزيع به انتخاب بهینه نوع و تعداد تجهيزات حفاظتي و تنظیم صحیح آن‌ها بسيار وابسته است تا خطاهاي پديده آمده در شبکه توزيع به سرعت و با دقت برطرف شده و كيفيت برق رساني بهبود يابد.
فعالیت ها
حفاظت شبکه های توزیع
کیفیت توان
مطالعات روشنایی
پروژه ها
جایابی و هماهنگی تجهیزات حفاظتی فیدرهای فشار متوسط استان هرمزگان
طراحی روشنایی معابر شهر جدید سیراف
طراحی روشنایی معابر جزیره تنب یزرگ
طراحی روشنایی معابر شهرک 350 هکتاری هرمزگان