ورود به سامانه

نرم افزار کنترل پروژه
افزایش تعداد پروژه ها و قراردادهای جاری و خاتمه یافته در هر مجموعه موجب بروز پیچیدگی هایی در روند کنترل و مدیریت مراحل مختلف میشود. سامانه کنترل پروژه به منظور رصد مراحل مختلف پروژه های تعریف شده و درصد تاخیر و پیشرفت هرکدام طراحی و پیاده سازی شده است. دستیابی به تعادل منطقی و موجه بین سه عامل هزینه ، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه با استفاده از ابزار و تکنیکهای خاص تعریف شده در سامانه از جمله مهم ترین اهداف بهره گیری از آن میباشد.