ورود به سامانه

سامانه مدیریت دانش
سامانه مدیریت دانش به منظور مدیریت زمان ، هزینه و افزایش بهره وری ، تهیه و توزیع شده است.
هدف اصلی در این پروژه داشتن بانک اطلاعاتی جامع، کامل و قابل دسترس از تمامی استانداردها و دستورالعمل های صنعت برق می باشد