ورود به سامانه

سامانه گزارش عملکرد
با توجه به اهمیت به روز بودن گزارش‏های آماری از فعالیت‏های انجام ‏شده توسط ناظران محترم مدیریت مصرف در بازه زمانی پیک بار و همچنین با هدف ارتقای سطح کیفی عملکرد ناظران کاهش تلفات، نسبت به پیاده‏ سازی سامانه نگار (نمایش، گزارش، آمار، رهگیری) با قابلیت‏های زیر اقدام گردید.
1 . گزارش ها
گزارش ‏گیری داینامیک از فرم‏های بازدید تکمیل شده به همراه تصاویر ارسالی و مشاهده موقعیت ثبت بازدید بر روی نقشه
امکان گزارش ‏گیری آماری از آیتم‏های مختلف فرم‏های بازدید
گزارش آماری از تعداد بازدیدهای مختلف ثبت‏ شده در سیستم
گزارش کارکرد ماهانه، مسافت‏های طی شده و روزهای غیبت ناظران
2 . بخش ثبت فعالیت (تکمیل فرم بازدید)
تعریف داینامیک فرم‏های مربوطه و ثبت شرح فعالیت به همراه فرم و تصاویر مربوطه در حین کار
ثبت نقاط جغرافیایی ناظران، بلافاصله بعد از ثبت بازدید
امکان ویرایش فرم‏های تکمیل شده توسط ناظران
3. بخش حضور و غیاب
امکان مشاهده ساعات شروع و پایان کار ناظران به همراه تردد بر روی نقشه و گالری تصاویر ارسال شده
امکان ثبت درخواست مرخصی روزانه، ساعتی، مأموریت
تایید یا عدم تایید مرخصی روزانه، مرخصی ساعتی و مأموریت‏ها